Algemene Voorwaarden

<p>Algemene voorwaarden M&amp;A SYSTEMS NEDERLAND B.V.</p> <p><strong>1. Algemeen </strong></p> <p>1.1 M&amp;A Systems Nederland B.V., waaronder de activiteiten worden ontplooid als groothandel in machines voor de voedings- en genotsmiddelenindustrie en groothandel in horecaapparatuur. M&amp;A Systems Nederland B.V. is statutair gevestigd te Amsterdam en is ingeschreven in het handelsregister van de Kamer van Koophandel Amsterdam onder nummer 34143618.<br /> 1.2 M&amp;A Systems Nederland B.V. wordt hierna aangeduid als “de gebruiker”en haar cliënten als “de wederpartij”. De gebruiker en de wederpartij worden samen aangeduid als “partijen”.<br /> 1.3 Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen en op alle door de gebruiker te sluiten en gesloten koopovereenkomsten tot het leveren van zaken en/of daarmee al dan niet samenhangend tot het verrichten van werkzaamheden en diensten.<br /> 1.4 Afwijking van hetgeen overeengekomen is, is slechts mogelijk indien en voor zover de gebruiker zulks schriftelijk heeft medegedeeld c..q. bevestigd.<br /> 1.5 Rechten en verplichtingen welke voortvloeien uit met de gebruiker gesloten overeenkomsten kunnen door de wederpartij niet dan met toestemming van de gebruiker worden overgedragen.</p> <p><strong>2. Offertes </strong></p> <p>2.1 Alle offertes zijn geheel vrijblijvend tot het moment waarop de gebruiker een opdracht van de wederpartij heeft geaccepteerd c.q. een schriftelijke, door partijen ondertekende overeenkomst tot stand is gekomen. Een offerte die een termijn bevat kan door de gebruiker desondanks worden herroepen zelfs na ontvangst van opdracht mits binnen 7 dagen.<br /> 2.2 Bij een offerte meegezonden documentatie materiaal is, behoudens een anders luidende omschrijving, uitsluitend informatief en bindt de gebruiker niet.<br /> 2.3 De gebruiker behoudt zich uitdrukkelijk de auteursrechtelijke aanspraken voor op de door haar bij de offerte verstrekte documentatie en/of ontwerpen. Dit materiaal zal niet aan derden mogen worden verstrekt. Het zal slechts mogen worden aangewend in het kader van de desbetreffende opdracht.<br /> 2.4 Alle overeengekomen prijzen zijn bindend en exclusief de eventueel daarover verschuldigde omzetbelasting, verwijderingsbijdrage(n) en eventuele andere heffingen. De te verrichten arbeid door de gebruiker worden verricht op basis van nacalculatie, indien niet uitdrukkelijk anders is vermeld op de offerte.<br /> 2.5 De gebruiker behoudt zich het recht voor de overeengekomen prijzen te verhogen indien na totstandkoming van de overeenkomst, doch voor het tijdstip van levering, of voor het tijdstip van uitvoering van de overeenkomst, wijzigingen in een of meer kostprijsfactoren daartoe aanleiding geven.<br /> 2.6 De gebruiker stelt de wederpartij tijdig schriftelijk in kennis indien en voor zover zij gebruik maakt van het hierboven toegekende recht om prijswijzigingen door te voeren.<br /> 2.7 Indien en voor zover prijswijzigingen leiden tot een verschil met de overeengekomen prijzen van meer dan tien procent (10%) is de wederpartij gerechtigd, mits schriftelijk en binnen 7 dagen na ontvangst van de desbetreffende mededeling van gebruiker, het contract te ontbinden. Een ontbinding als voormeld geeft de wederpartij geen enkel recht op vergoeding van enigerlei schade.<br /> 2.8 Tenzij uitdrukkelijk en schriftelijk anders is overeengekomen, worden alle prijzen vermeld in Euro’s.<br /> 2.9 Gebruiker kan niet aan zijn offertes of aanbiedingen worden gehouden indien de wederpartij redelijkerwijs kan begrijpen dat de offertes of aanbiedingen, dan wel een onderdeel daarvan, een kennelijke vergissing of verschrijving bevat.<br /> 2.10 Indien de aanvaarding (al dan niet op ondergeschikte punten) afwijkt van het in de offerte of de aanbieding opgenomen aanbod dan is gebruiker daaraan niet gebonden. De overeenkomst komt dan niet overeenkomstig deze afwijkende aanvaarding tot stand, tenzij gebruiker anders aangeeft.</p> <p><strong>3. Overeenkomst </strong></p> <p>3.1 Elke overeenkomst voortvloeiende uit een door de gebruiker gedane offerte zal door de gebruiker schriftelijk dienen te zijn bevestigd. Het vereiste van schriftelijkheid geldt niet indien in redelijkheid geen schriftelijk vastleggen van mondeling gemaakte afspraken kan worden verlangd, zoals bij het uitvoeren van (spoed)reparaties.<br /> 3.2 Gebruiker is gerechtigd tien procent (10%) meer dan de overeengekomen hoeveelheid te leveren en te factureren, bij speciaal voor de wederpartij vervaardigde en/of als zodanig duidelijk kenbare zaken. Een 10% minder geleverde hoeveelheid van dit soort zaken zal de gebruiker niet verplichten tot bijlevering.<br /> 3.3 Een verkoopovereenkomst op proef wordt door de gebruiker slechts bij uitdrukkelijke wens en enkel met schriftelijke bevestiging als zodanig gesloten.<br /> 3.4 Een verkoopovereenkomst op proef gaat over in een wettelijke overeenkomst indien de wederpartij de geleverde goederen niet binnen een termijn van 14 dagen na ingebruikname retourneert aan ons.</p> <p><strong>4. Betaling </strong></p> <p>4.1 Betaling dient te geschieden binnen 8 dagen na factuurdatum, tenzij anders op de factuur aangegeven, zonder enige aftrek of verrekening.<br /> 4.2 De wederpartij is in verzuim na verloop van de betalingstermijn zonder dat daartoe een ingebrekestelling is vereist.<br /> 4.3 De gebruiker zal gerechtigd zijn om alvorens tot aflevering over te gaan, zekerheidstelling te eisen inzake nakoming van de betalingsverplichtingen door de wederpartij. Deze zekerheidstelling zal mogen worden gegeven in de vorm van een bankgarantie of andere in Nederland gangbare vormen van zekerheidstelling. De gebruiker is gerechtigd alle leveranties op te schorten, indien de wederpartij een gevraagde zekerheidstelling niet kan of wil produceren.<br /> 4.4 Onverminderd enig overig aan de gebruiker toekomend recht is de wederpartij in geval van verzuim rente verschuldigd te belopen van twee procent (2%) per maand of een gedeelte daarvan te rekenen vanaf 15 dagen nadat de wederpartij in verzuim is geraakt.<br /> 4.5 De gebruiker behoudt zich het recht voor een vooruitbetaling te vragen.<br /> 4.6 Verrekening kan slechts plaatsvinden met toestemming van de gebruiker.<br /> 4.7 De wederpartij kan pas rechten ontlenen aan een onderhoudscontract, indien het overeengekomen (jaar-) bedrag is voldaan.<br /> 4.8 De gebruiker kan zijn verplichtingen uit het onderhoudscontract opschorten, indien de wederpartij in gebreke is gebleven met het voldoen van een factuur (en/of rente en incassokosten in verband met niet tijdige betaling) van reparaties e.d.<br /> 4.9 Indien de opdrachtgever een rechtspersoon is, of een natuurlijk persoon die handelt in de uitoefening van een beroep of bedrijf wordt aanspraak gemaakt op buitengerechtelijke incassokosten van 15 % van de verschuldigde hoofdsom, met een minimum van € 75,00.</p> <p><strong>5. Annulering </strong></p> <p>5.1 Bij annulering door opdrachtgever zijn alle door de gebruiker ter zake van de opdracht gemaakte kosten alsmede de gederfde winst onmiddellijk opeisbaar met een minimum van 15% van de hoofdsom, alles voorzover nodig vermeerderd met eventuele door de gebruiker ten gevolge van de annulering geleden schade.</p> <p><strong>6. Levertijd, levering en risico</strong></p> <p>6.1 Overeengekomen leveringstermijnen gelden nimmer als fatale termijnen, ook niet indien deze door de wederpartij uitdrukkelijk zijn aanvaard. Bij niet tijdige levering is de gebruiker eerst na ingebrekestelling in verzuim.<br /> 6.2 Levering wordt geacht te hebben plaatsgevonden op het moment dat de zaken bij de gebruiker ter beschikking van de wederpartij zijn gesteld. Alle zaken reizen voor rekening en risico van de wederpartij, ook indien de zending vrachtvrij geschiedt, ondanks eventueel anders luidende vermelding op de vervoersdocumenten. Deelleveringen zijn toegestaan.<br /> 6.3 Verticaal transport is voor rekening en risico van de wederpartij, ondanks eventueel anders luidende vermelding op de vervoersdocumenten.<br /> 6.4 Het risico gaat over op de wederpartij op het moment van aflevering. De wederpartij is gehouden de levering te controleren op schade bij levering.<br /> 6.5 Onverminderd het bovenstaande, worden zendingen boven de € 3.000,00 franco, thuis geleverd, binnen Nederland, indien gebruik gemaakt kan worden van een expediteur of eigen vervoer van gebruiker.<br /> 6.6 Een transportverzekering wordt door de gebruiker slechts afgesloten op uitdrukkelijk verzoek van de wederpartij: alle daarmee samenhangende kosten zijn voor diens rekening.<br /> 6.7 De gebruiker heeft het recht, tijdstip en wijze van verzending naar eigen inzicht te regelen tenzij de gebruiker andersluidende aanwijzingen van de wederpartij daaromtrent uitdrukkelijk hebben geaccepteerd. Kosten, voortvloeiende uit opslag ter zake van vertraagde verzending, welke vertraging de wederpartij toe te rekenen is, komen vanaf de achtste dag na mededeling door gebruiker aan de wederpartij dat de zaken voor verzending gereed staan, integraal voor rekening van de wederpartij.</p> <p><strong>7. Montage</strong></p> <p>7.1 De aanleg van alle voorzieningen benodigd voor de ingebruikstelling van het geleverde zoals bijvoorbeeld (maar niet uitsluitend) leidingen voor elektriciteit-, water- en gasvoorzieningen alsmede andersoortige aan- en afvoer leidingen, riolering, afzuiging, fundering en bouwkundige voorzieningen zijn allen voor rekening en risico van de wederpartij. Indien uitdrukkelijk overeengekomen, zal de gebruiker bovengenoemde werkzaamheden verrichten. In alle andere gevallen zal de wederpartij zorg dragen voor de juiste voorzieningen om ingebruikstelling mogelijk te maken.<br /> 7.2 De wederpartij draagt zorg voor het tijdig en behoorlijk verrichten van de in het vorige artikel bedoelde werkzaamheden op een zodanige wijze dat het geleverde en de montage daarvan niet beschadigd c.q. vertraagd wordt. Schade hieruit voortvloeiend zal op opdrachtgever worden verhaald.<br /> 7.3 De gebruiker verstrekt de opdrachtgever ter gelegenheid van de inbedrijfstelling alle gewenste inlichtingen en eventueel noodzakelijke voorzieningen die moeten worden getroffen.<br /> 7.4 Zodra de installatie gereed is voor ingebruikname zijdens de opdrachtgever, wordt op ons verzoek binnen de ons daartoe gestelde termijn een opnamerapport opgesteld, door beide partijen te ondertekenen. Eventuele binnen de opdracht vallende, aanvullende werkzaamheden zullen door ons binnen een in het opname rapport te stellen termijn worden verricht. Na ondertekening van het opname rapport c.q. na het verrichten onzerzijds van de hierboven genoemde werkzaamheden wordt de wederpartij geacht de zaken contractconform te hebben aanvaard.<br /> 7.5 Indien de wederpartij het opnamerapport na schriftelijk verzoek met termijnstelling van de gebruiker niet tekent, wordt de wederpartij geacht deze zaken contractconform te hebben aanvaard op de door ons in ons verzoek genoemde datum.</p> <p><strong>8. Controle en reclames </strong></p> <p>8.1 De wederpartij is verplicht terstond bij inontvangstneming, de kwaliteit, het aantal van het geleverde en eventuele schade te controleren. Indien de wederpartij bij deze inspectie/controle gebreken –in de ruimste zin van het woordvaststelt moet de wederpartij dit op de afleverbon noteren en aan ons binnen 5 dagen na ontvangst schriftelijk en gemotiveerd melden, bij gebreke waarvan de wederpartij wordt geacht hetgeen geleverd is te hebben goedgekeurd. Alsdan worden reclames dienaangaande niet meer in behandeling genomen.<br /> 8.2 In het geval dat de gebruiker slechts voor levering van de zaken zorg draagt komen eventuele gebreken niet voor rekening en risico van de gebruiker.<br /> 8.3 In geval van montage zoals in artikel 7 is bedoeld, kan uitsluitend worden gereclameerd ter zake van verborgen gebreken welke ter gelegenheid van de opnamen niet hadden kunnen worden geconstateerd. Reclames betreffende deze gebreken dienen de gebruiker binnen 7 dagen na constatering schriftelijk en gemotiveerd te hebben bereikt. Het recht om te reclameren vervalt 2 maanden na levering c.q. het in artikel 7.3 en 7.4 bedoelde tijdstip van aanvaarding.<br /> 8.4 Geringe afwijkingen, welke binnen naar goed handelsgebruik gangbare toleranties vallen, vormen geen grond voor reclames.<br /> 8.5 Het in behandeling nemen van een reclame schort de betalingsverplichting van de wederpartij niet op.<br /> 8.6 Reclames over tekortkomingen in de factuur dienen schriftelijk aan de gebruiker schriftelijk kenbaar te worden gemaakt binnen 5 dagen na de factuurdatum</p> <p><strong>9. Niet-nakoming</strong></p> <p>9.1 Indien de wederpartij jegens ons tekortschiet in de nakoming van een zijner verbintenissen, dan wel, indien de wederpartij overlijdt, aangifte van faillietverklaring doet of surseance van betaling aanvraagt of, indien het faillissement wordt aangevraagd of indien zijn bedrijf wordt stil gelegd, geliquideerd of geheel of gedeeltelijk wordt overgenomen; indien op enig vermogensbestanddeel beslag wordt gelegd, indien een onderhands akkoord wordt aangeboden of indien ingevolge de daartoe strekkende bepalingen van de wet mededeling van betalingsonmacht moet worden gedaan, geldt dit (ter keuze van de gebruiker) of wel als ontbindende voorwaarde, ofwel als grond om de nakoming op te schorten aan de zijde van de gebruiker, ofwel om door middel van een buitengerechtelijke verklaring de overeenkomst te ontbinden, onverminderde de aan de gebruiker toekomende rechten. In deze gevallen is iedere vordering op de wederpartij direct en geheel opeisbaar, zonder dat de gebruiker tot schadevergoeding of garantie gehouden zijn. In alle gevallen waarin de wederpartij er ook overigens serieus rekening mee moeten houden zijn verplichtingen jegens ons niet te kunnen nakomen is de wederpartij verplicht daar de gebruiker daarvan terstond op de hoogte te stellen.</p> <p><strong>10. Eigendomsvoorbehoud </strong></p> <p>10.1 Levering vindt plaats onder eigendomsvoorbehoud. Dit voorbehoud geldt ter zake van vorderingen tot betaling van alle door de gebruiker aan de wederpartij krachtens enige overeenkomst tot geleverde of te leveren zaken en/of in het kader van levering verrichte werkzaamheden, alsmede ter zake van vorderingen wegens het tekort schieten van de wederpartij in de nakoming van deze overeenkomsten.<br /> 10.2 De gebruiker is bevoegd om in een van de gevallen zoals omschreven in artikel 9 de geleverde zaken die overeenkomstig het vorige artikel eigendom zijn gebleven van de gebruiker, terug te nemen. Een dergelijke terugname geldt als een ontbinding van de met de wederpartij gesloten overeenkomst(en). Voor zover nodig wordt de gebruiker beschouwd als door de wederpartij onherroepelijk gemachtigd om de betreffende zaken weg te (doen) halen daar waar deze zich bevinden.<br /> 10.3 De wederpartij is bevoegd en voor zover noodzakelijk in het kader van zijn normale bedrijfsuitoefening, over de zaken waarop het eigendomsvoorbehoud rust te beschikken. Maakt de wederpartij van deze bevoegdheid gebruik, dan is hij verplicht om de zaken, waarop het eigendomsvoorbehoud rust, aan derden eveneens slechts onder voorbehoud van de eigendomsrechten van de gebruiker te leveren. De wederpartij is eveneens verplicht de gebruiker, op eerste verzoek, een stil pandrecht te verlenen op de vorderingen die de wederpartij op betreffende derden heeft of zal krijgen. Voor het geval de wederpartij zulks weigert, geldt deze bepaling als onherroepelijke volmacht aan ons om dit pandrecht tot stand te brengen.</p> <p><strong>11. Intellectueel eigendom</strong></p> <p>11.1 De gebruiker behoudt alle rechten ten aanzien van het intellectueel eigendomsrecht van de bij de aanbieding verstrekte ontwerpen, afbeeldingen, tekeningen, monsters, stalen, modellen en merken. Op eerste verzoek van de gebruiker dienen de gebruikte rechten onverwijld geretourneerd te worden of het gebruik ervan gestaakt te worden, bij gebreke waarvan de wederpartij verschuldigd zal zijn een direct opeisbare boete van € 4.450,00 onverminderd de andere aan de gebruiker ten dienste staande rechtsmaatregelen.</p> <p><strong>12. Garantie en service </strong></p> <p>12.1 Onder de voorwaarden hierna vermeld garandeert de gebruiker, bij gebruik en onderhoud volgens de door de gebruiker verstrekte voorschriften, gedurende een periode van 1 jaar na af/oplevering. De deugdelijkheid van de aan de wederpartij geleverde zaken, zowel met betrekking tot de wijze van verwerking en montage daarvan.<br /> 12.2 Ten aanzien van lampen, plastic, laken/of spuitwerk, chroom en glaswerk, wordt geen garantie gegeven; voor elektrische onderdelen zoals bijvoorbeeld (doch niet uitsluitend), thermostaten, elementen, temperatuurvoelers en warmte stralers en dergelijke geldt een maximale garantietermijn van half jaar.<br /> 12.3 Op occasions is geen enkele garantie van toepassing, tenzij uitdrukkelijk anders vermeld.<br /> 12.4 Garantie is uitgesloten indien niet te onzen genoegen is aangetoond dat enig geconstateerd gebrek ontstaan is als gevolg van fouten in de constructie, gebrekkige afwerking en/of het gebruik van ondeugdelijk materiaal.<br /> 12.5 De garantie van de gebruikers zal zich voor wat betreft van derden betrokken zaken (zoals vervangende onderdelen) niet verder uitstrekken dan de garantie die de gebruiker zelf van zijn toeleveringsbedrijven ontvangt, tenzij schriftelijk anders is overeengekomen. Gebruiker geeft 3 maanden garantie op de door haar geplaatste onderdelen. Gebruiker geeft geen garantie op door haar verrichte arbeid en service.<br /> 12.6 De wederpartij heeft geen recht op garantie indien en voor zover de wederpartij jegens de gebruiker zijn verplichtingen niet nakomt. De wederpartij wordt niet van zijn uit deze overeenkomst voortvloeiende verplichtingen jegens de gebruiker ontheven, door het beweerdelijk niet-nakomen van de garantieverplichtingen van de gebruiker.<br /> 12.7 De garantie is alleen van toepassing binnen de landsgrenzen van Nederland, België en Luxemburg.<br /> 12.8 Op de levering van een complete installatie wordt 3 maanden gratis service gegeven, mits en voor zover de service werkzaamheden binnen de normale arbeidsuren vallen. Levering van losse compressoren, koelelementen en/of andersoortige onderdelen wordt niet beschouwd als levering van een complete installatie.</p> <p><strong>13. Aansprakelijkheid </strong></p> <p>13.1 Indien door de gebruiker geleverde zaken gebrekkig zijn, is de aansprakelijkheid van de gebruiker jegens de wederpartij beperkt tot hetgeen in deze voorwaarden onder artikel 12 ter zake van garanties is geregeld.<br /> 13.2 De gebruiker is alleen aansprakelijk voor de directe schade ontstaan door gebreken aan geleverde zaken of voor schaden ontstaan door (onjuist) onderhoud, reparatie, montage, bevestiging, etc indien de wederpartij aantoont dat een en ander door grove nalatigheid of opzet van de gebruiker of zijn personeelsleden is ontstaan.<br /> 13.3 Indien de gebruiker aansprakelijk is voor directe schade, dan is die aansprakelijkheid beperkt tot maximaal het bedrag van de door assuradeur van de gebruiker te verstrekken uitkering, althans tot maximaal het factuur bedrag, althans dat gedeelte van de overeenkomst waarop de aansprakelijkheid betrekking heeft. Aansprakelijkheid van de gebruiker voor directe schade is ten alle tijden beperkt tot een maximaal € 1.134.450,00 (zegge: een miljoen honderd vier en dertig duizend vierhonderd vijftig EURO).<br /> 13.4 De gebruiker is nimmer aansprakelijk voor indirecte schade, daaronder begrepen gevolgschade, gederfde winst, gemiste besparingen en schade door bedrijfsstagnatie.</p> <p><strong>14. Overmacht </strong></p> <p>14.1 De gebruiker zal niet gehouden zijn tot enige schadevergoeding, indien de schade het gevolg is van een overmacht situatie. Als overmacht zal onder andere worden beschouwd oorlog, oorlogsgevaar, mobilisatie, natuurrampen, stakingen, in- en uitvoer verboden, contingentering of andere overheidsmaatregelen welke vervoer, productie en/of distributie van de door de gebruiker te leveren zaken onmogelijk maken.<br /> 14.2 Indien door een van de bovengenoemde invloeden of door andere invloeden, welke buiten de invloedssfeer van de gebruiker valt, de gebruiker de door hen geaccepteerde opdrachten niet of niet op tijd kan uitvoeren, zal de gebruiker gerechtigd zijn eenzijdig de overeenkomst te ontbinden, zonder gehouden te zijn tot enige schadevergoeding, of uitvoering van de overeenkomst op te schorten tot aan een tijdstip waarop de overmachtsituatie ophoudt te bestaan.<br /> 14.3 Overmachtsituaties die kennelijk van korte duur zijn, zoals bijvoorbeeld stakingen, zullen geen reden zijn tot ontbinden van de overeenkomst.</p> <p><strong>15. Duur en opzegging </strong></p> <p>15.1 Onderhoudscontracten worden aangegaan voor de duur van één jaar en worden telkens van rechtswege met één jaar verlengd, tenzij het contract door de gebruiker of wederpartij bij aangetekend schrijven is opgezegd tegen het einde van een termijn van een jaar. Bij opzegging dient een opzeggingstermijn van drie maanden in acht genomen te worden.</p> <p><strong>16. Inhoud onderhoudscontract </strong></p> <p>16.1 In het onderhoudscontract wordt de apparatuur die in onderhoud wordt genomen gespecificeerd vermeld. Voorts worden per apparaat het aantal onderhoudsbeurten aangegeven, alsmede de totale prijs per jaar. Naast de totale prijs zijn voor onderhoudsbeurten geen andere bedragen verschuldigd.<br /> 16.2 Onderhoud aan die apparatuur zal plaatsvinden op een in onderling overleg te bepalen tijdstip.<br /> 16.3 Onder onderhoud wordt verstaan: controle op de algehele functionaliteit en veiligheid van de apparatuur, controle van alle onderdelen die aan slijtage onderhevig zijn en, voor zover van toepassing, het reinigen van waakvlambranders, het nameten c.q. afstellen van thermostaten; een en ander voorzover tussen partijen niets anders is overeengekomen.<br /> 16.4 Onder onderhoud wordt uitdrukkelijk niet verstaan vervanging c.q. reparatie van (onderdelen van) apparaten.</p> <p><strong>17. Afwijkende bepalingen </strong></p> <p>17.1 Indien in het onderhoudscontract afgeweken wordt van bepalingen uit deze algemene voorwaarden prevaleert het bepaalde in het onderhoudscontract.</p> <p><strong>18. Jaarlijkse aanpassing onderhoudsprijs </strong></p> <p>18.1 Per de dag waarop een nieuwe termijn van één jaar aanvangt in het kader van een onderhoudscontract kan de gebruiker de totale prijs van het onderhoud verhogen. Indien de verhoging meer is dan het prijsindexcijfer (gezinscomsumptie, zoals gepubliceerd door het Centraal Bureau voor de Statestiek) en de wederpartij zich niet met de prijsverhoging kan verenigen, kan de wederpartij het onderhoudscontract binnen twee weken na de schriftelijke aankondiging opzeggen.</p> <p><strong>19. Gebruik en onderhoud </strong></p> <p>19.1 De wederpartij verplicht zich het gebruikelijke dagelijks onderhoud aan de in onderhoud genomen apparatuur te plegen. De wederpartij is gehouden extra kosten aan de gebruiker te voldoen, indien door het niet plegen van dagelijks onderhoud het door de gebruiker te plegen onderhoud aanzienlijk meer tijd vergt dan in het geval het dagelijks onderhoud wel zou hebben plaatsgevonden.</p> <p><strong>20. Apparatuur in originele staat </strong></p> <p>20.1 De wederpartij is gehouden om de gebruiker vooraf op de hoogte te stellen van (niet duidelijk zichtbare) aanpassingen, wijzigingen, modificaties en dergelijke aan de in onderhoud te nemen of te repareren apparatuur.</p> <p>REPARATIES EN VERVANGINGEN</p> <p><strong> 21. Vrijblijvende offerte </strong></p> <p>21.1 Indien bij een onderhoudsbeurt de gebruiker van mening is dat de reparatie of vervanging van onderdelen geïndiceerd is op een waarde die € 500,00 overstijgt, zal gebruiker de wederpartij hiervan op de hoogte stellen en een (wederzijds vrijblijvende) offerte uitbrengen. Voor buiten de reguliere onderhoudsbeurten te verrichten reparaties c.q. vervangingen is de wederpartij voorrijkosten, uurloon en materiaalkosten verschuldigd.</p> <p><strong>22. 24-uur Service </strong></p> <p>22.1 In noodgevallen kan de wederpartij gebruik maken van de 24-uur service van de gebruiker; indien mogelijk en noodzakelijk zal de gebruiker dan zo snel mogelijk en buiten de gebruikelijke werktijden reparaties verrichten. Voor (reparatie- )werkzaamheden in de avonduren, op zaterdagen en zon- en feestdagen gelden aparte tarieven).</p> <p><strong>23. Tarieven reparaties </strong></p> <p>23.1 De tarieven ter zake van uurloon, voorrijkosten e.d. worden voorafgaand aan een onderhoudscontract aan de wederpartij overhandigd c.q. toegezonden, dan wel telefonisch kenbaar gemaakt. De gebruiker zal de wederpartij op de hoogte stellen indien de tarieven wijzigen.<br /> 23.2 Indien de wederpartij niet aanwezig is op het door hem aangegeven adres op het moment van een afspraak is hij de voorrijkosten en een half uur arbeid verschuldigd aan de gebruiker.</p> <p><strong>24. Recht van substitutie</strong></p> <p>24.1 De gebruiker behoudt zich het recht voor te allen tijde, voor de met hem gesloten overeenkomst alsmede met betrekking tot activiteiten in het kader van de uitvoering daarvan, een ander in zijn plaats te stellen. In deze gevallen zullen deze algemene voorwaarden onverkort van toepassing blijven, ook ten aanzien van de door hem aangestelde/ingeschakelde derden.</p> <p>OVERIGE BEPALINGEN</p> <p><strong> 25. Partiële nietigheid </strong></p> <p>25.1 Indien een of meer bepalingen uit deze overeenkomst met de wederpartij niet of niet geheel rechtsgeldig zouden blijken te zijn, blijven de overige bepalingen volledig in stand. In plaats van de eventueel ongeldige bepalingen geldt een passende regeling die de bedoeling van partijen en het door hen nagestreefde economische resultaat op juridisch effectieve wijze zo dicht mogelijk benaderd.</p> <p><strong>26. Exclusiviteit </strong></p> <p>26.1 Het is de wederpartij verboden rechtsreeks onderhouds- en reparatieovereenkomst o.d. uit te laten voeren of aan te gaan met een werknemer van gebruiker of een derde partij die door gebruiker wordt gebruikt voor de uit te voeren werkzaamheden, indien die werknemer niet handelt als vertegenwoordiger van de gebruiker. Bij overtreding zal de wederpartij een niet voor matiging vatbare boete verschuldigd zijn van € 5000,00 per keer en per dag dat deze overtreding voortduurt.</p> <p><strong>27. Geschillen en toepasselijk recht </strong></p> <p>27.1 Een geschil is aanwezig wanneer een partij verklaart dat zulks het geval is. Geschillen, voor zover behorend tot de competentie van een arrondissementsrechtbank, zullen uitsluitend worden voorgelegd aan de arrondissementsrechtbank te Amsterdam (of de president van die rechtbank in kort geding).<br /> 27.2 Op alle door de gebruiker te sluiten overeenkomsten is uitsluitend Nederlands recht van toepassing. Het Weens Koopverdrag wordt uitdrukkelijk uitgesloten. 27.3 Bij een geschil zijn beide partijen gehouden om te proberen in onderling overleg het geschil te beslechten.</p>